Tilbud og garantibestemmelser.

Giver de anledning til tvivlsspørgsmål ar du altid velkommen til at kontakte os på +45 46482060

 

Forbehold ved tilbud

Tilbud er gældende for værkstedsarbejde. Tilbud på fejlsøgning on-site hos kunde gives normalt ikke da et fejlsøgningsscenarie hos en kunde kan udvikle sig i mange retninger og med mange hindringer som vi ikke kan forudse på forhånd.

Undtagelser for pristilbud er følgende tilfælde:

 • Udgifter til forsendelse samt vores adm. tillæg.
 • Ekstraomkostninger og forceringsomkostninger, hvis sagen ønskes opgraderet til hastesag f.eks. på overarbejde.
 • Tidforbrugt på at fremskaffe tabt software som kan være mistet under maskinnedbrud. Hvis maskinen har tabt sin software kan vi ofte finde det igen, men arbejdet er ofte tidskrævende.
 • Udstyr hvor der tidligere har været foretaget uautoriseret udskiftning af komponenter til komponenter af forkert værdi. Sådanne tilfælde er ofte meget tidskrævende og kræver at der foretages tidskrævende ”back-Engineering”. Har kunden kendskab til en tidligere reparation, der ikke er lykkedes så giv os information om det og med send gerne de oprindelige defekte komponenter.
 • Tilbud på udstyr vi ikke har set er belagt med stor usikkerhed da vi må antage at skaderne er som beskrevet og ellers af mellemsvær grad. Opdager vi at skaderne er større end forventet opdateres tilbuddet og afventer kundens accept.

Garanti

Pro-Consult giver 1 års garanti på reparationer.

Garantien dækker ikke:

 • Tab af software.
 • Overtidsbetaling ved hastesager.
 • Krav fra tredje part eller dækning af produktionstab hos kunden, eller følgeskader på andet udstyr.
 • Skader opstået ved unødig overlast. Ved overlast forstås: Eksterne kortslutninger, defekt tilsluttet udstyr/kabler/motor, fejlmontage, lyn, hårdhændet behandling, hvis udstyret køres ud over de grænser det er dimensioneret til m.v. Ligeledes dækkes naturligvis ikke, hvis ekstern ventilator m.m. er defekt, der har været fremmedlegemer, ledende støv, kondens eller vand i udstyret.
 • Skader på dele af udstyret som ikke var beskrevet ved sidste fejlmelding. Dog bestræber Pro-Consult sig på at skifte alle sliddele i udstyret.
 • Ved uenighed om en reklamation på udstyr indsendt til reparation kan Pro-Consult kræve at få lov til at komme til kunden og ved selvsyn se at reklamationen ikke skyldes eksterne forhold. Skyldes fejlen forhold som ikke er dækket af garantien eller fejl på andre dele end det indsendte, faktureres der for udkørslen samt den tid der er brugt på at finde fejl på udstyret som har vist sig at fungere upåklageligt på værkstedet. Hvis det viser sig at Pro-Consult ikke har repareret udstyret korrekt, betaler Pro-Consult for udkørslen samt evt. garantireparation (dog maks 2½ times kørsel fra et af vore værksteder).
 • Kundens brug af forkert software eller fejljusteringer/parameterindlæsning.
 • Hvis udstyret har været til undersøgelse/fejlretning hos tredje part.
 • Garanti på dele der ikke er fremstillet, leveret, eller repareret af Pro-Consult
 • Småskader, som små ridser og lignende, der ikke påvirker udstyrets brug